Mengapa AUKU perlu dibubarkan: Menjawab hujah2 Menteri Pendidikan Tinggi yang enggan membubarkan AUKU atau mengapa AUKU perlu dibubarkan


by Wan Abdul Manan Wan Muda

Pengumuman Menteri Pendidikan Tinggi di Parlimen yang tidak bercadang untuk membubarkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 (UU) sangat mengecewakan dalam dua perkara.

Pertama, perkara ini mengingkari janji Menteri baru-baru ini untuk memulihkan kepercayaan terhadap sistem pendidikan tinggi. Pernyataan yang begitu muktamad bahwa AUKU tidak akan dibubar tanpa perbincangan yang bererti dengan pihak berkepentingan sekaligus menimbulkan hilang kepercayaan pada mereka yang terlibat dalam sistem pendidikan tinggi atau yang mengendalikannya.

Sebaliknya, pernyataan awalan tersebut menunjukkan bahwa pertunjukan lama yang sudah usang akan terus berlanjut, dengan pelakon-pelakon baru namun tanpa perubahan skrip. 

Temanya bukanlah ‘Percayalah pada saya’ seperti yang dimohonkan oleh Menteri dalam pembukaan resolusinya, melainkan kelanjutan dari ‘Dengarkan arahan saya’.

Perkara yang juga amat mengecewakan adalah alasan Menteri untuk tidak membubarkan AUKU tersebut, yaitu bahwa hal itu akan mengganggu pentadbiran universiti dalam waktu perubahan. 

Hujah beliau tidak meyakinkan. Terdapat perancangan legislatif yang sudah mapan untuk mengatur peralihan undang-undang yang diterapkan oleh para perancang undang-undang untuk memastikan peralihan yang yang lancar ke undang-undang baru tanpa mengganggu kedudukan yang ada. 

Undang-undang Parlimen yang baru dapat diperkenalkan secara progresif atau setelah suatu jangka waktu untuk memungkinkan operasi dalam sistem untuk beralih dengan lancar ke rejim undang-undang yang baru.

Kami berpendapat bahwa keengganan pemerintah untuk membubarkan AUKU tersebut tidak didasarkan pada kesulitan administratif, melainkan keengganan untuk melepaskan kawalannya ke atas universiti-universiti awam. 

AUKU tersebut merupakan instrumen pengawalan yang telah merampas ciri penting dari sebuah universiti awam. Karena alasan yang sama inilah, seruan untuk membubarkannya telah semakin bertambah dalam tiga dekad terakhir.

Asal-usul AUKU

Formula peraturan AUKU ketika pertama kali disahkan memberikan monopoli kepada pemerintah untuk menubuhkan universiti, tetapi setelah didirikan berdasarkan ketentuan AUKU, universiti yang diperbadankan harus berfungsi sebagai badan otonomi yang mengatur dirinya sendiri. 

Model ini berasal dari Eropah, tetapi menjadi model pilihan yang diterimapakai oleh hampir semua negara bekas jajahan dan protektorat Inggeris selepas mereka merdeka. 

Di bawah model Eropa tersebut, pemerintah akan mendirikan dan mendanai universiti, tetapi setiap institusi akan mengatur dan mengelola urusannya sendiri, termasuk pengaturan staf dan mahasiswa melalui sistem kolegial sesuai dengan perlembagaan sendiri. 

Universiti akan diminta untuk templat menerimapakai perlembagaan yang ditentukan oleh Akta. Templat perlembagaan menetapkan struktur tata kelola bikameral yang terdiri dari Senat dan Lembaga Pengarah (LPU). 

Tetapi tidak semua kuasa universiti akan dipusatkan pada kedua badan tersebut (Senat & LPU), tetapi akan dibahagikan di kalangan para pegawai dan pihak otoriti universiti. 

Di bawah model ini juga, baik Menteri maupun pemerintah tidak memiliki peranan dalam pentadbiran universiti. Kuasa Menteri atas universiti serupa dengan kuasa pengunjung universiti, menyelesaikan perselisihan dalaman dan menyelidiki kegiatan universiti. 

Terlepas dari kawalan pemerintah, struktur tata kelola universiti akan mengarah pada pembentukan pusat-pusat pembelajaran dan penyelidikan yang cemerlang yang memberikan ungkapan terhadap aspirasi pendidikan tinggi sambil bertanggung jawab kepada pelbagai pemegang taruh, termasuk pemerintah.

Dari universiti kepada jabatan kerajaan

Sebaliknya, yang terjadi di Malaysia adalah berbagai pindaan terhadap AUKU, yang dimulai pada tahun 1975, mengubah universiti menjadi jabatan kerajaan. 

Di bawah model awal, tidak ada birokrasi kementerian yang mengawasi universiti awam. Universiti awam harus dikelola secara dalaman oleh para pentadbirnya sendiri sesuai dengan sistem kolegial yang diamanatkan dalam perlembagaan. 

Namun, pada tahun 2012, pindaan terhadap AUKU tersebut membentuk birokrasi pendidikan tinggi di bawah Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. 

Untuk meringkaskan perbahasan, kami tidak mendokumentasikan undang-undang yang secara berturut-turut melakukan pindaan AUKU tersebut. Namun, pembacaan terhadap berbagai pindaan AUKU menunjukkan ketidakselarasan dalam pendekatan legislatif, yang menandakan adanya kelemahan dalam pemahaman pemerintah mengenai ciri-ciri dasar universiti dan peranannya yang dinamik dalam pembangunan nasional. 

Pindaan tahun 2012 mengikuti pindaan sebelumnya pada tahun 1996 yang cuba untuk menkorporatkan (corporatization) universiti dengan menggunakan model komersial. 

Pengkorporatan, menurut kertas kerja yang dibentangkan oleh Menteri Pendidikan saat itu, dimaksudkan untuk meneguhkan dan memodenkan universiti awam dan membuatnya lebih responsif terhadap tuntutan sosial.

Namun, baik birokrasi mahupun pengkorporatan universiti tidak didahului dengan penyelidikan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan baru tersebut akan berada di samping tata kelola kolegial institusi. 

Sayangnya, hal ini tidak menjadi masalah kepada mereka karena saat itu pemerintahlah yang mengawal universiti.

Tamparan paling berat terjadi pada tahun 2009 apabila Akta Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 [Akta 605]diterapkan untuk mengatur disiplin pejabat dan staf universitas negeri, termasuk staf akademik.Sebelum tarikh tersebut, tatatertib staf universiti (dan mahasiswa), termasuk membuat peraturan tatatertib merupakan hal yang diatur secara dalaman oleh Lembaga Pengarah Universiti melalui jawatankuasa yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam AUKU yang menempatkan tatatertib di bawah naungan universiti dibatalkan pada tahun 2009 memudahkan penggunaan Akta 605. 

Implikasi Yang Serius dan Merosakkan

Penerapan Akta 605 pada universiti awam memiliki implikasi yang lebih serius daripada sekadar mengubah prosedur tatatertib. 

Memang, staf universiti awam sekarang dikawal oleh peraturan yang secara memalukan serta bertentangan dengan peranan dan tanggung jawab staf universiti sebagai penghasil dan penyebar pengetahuan. 

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya menikam jantung kebebasan akademik, tetapi juga menyangkal kebebasan bersuara yang tersedia secara perlembagaan negara bagi semua orang.

Kami ungkitkan peraturan-peraturan ini, bukan sebagai kompendium penuh undang-undang yang telah menyerang konsep universiti, tetapi hanya sebagai pilihan untuk menunjukkan bahwa kecuali jika AUKU dimansuhkan dan diganti dengan undang-undang baru untuk memulihkan otonomi universiti, kebebasan akademik, dan tata kelola kolegial, negara ini akan kehilangan sumbangan besar yang ditawarkan oleh universiti-universiti.

Mahasiswa dan AUKU

AUKU juga sangat kurang dalam menangani keperluan mahasiswa yang belajar di universiti awam (IPTA). 

Tiada peruntukan dalam Akta yang menjamin kepentingan pelajar yang menghadiri IPTA.

Pindaan yang dibuat pada tahun 1975 menyebabkan mahasiswa universiti awam tertakluk kepada beberapa sekatan paling kejam yang dikenakan kepada sekumpulan warganegara. Pindaan tersebut disahkan setelah protes mahasiswa yang menyuarakan kemiskinan dalam negara pada tahun 1974.

Ia mengambil masa hampir 40 tahun untuk ini dikeluarkan, tetapi hanya selepas mahkamah mendapati kebanyakannya tidak mengikut perlembagaan. Namun masih belum ada ketentuan yang melindungi mahasiswa atau memberikan kesan yang berpusatkan mahasiswa (centrality of students) dalam pendidikan tinggi. 

Hal ini menjadi sebuah ejekan terhadap slogan pendidikan yang berpusat pada mahasiswa sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan akreditasi dan standard. Harus wujud pemikiran baru tentang peranan dan kedudukani mahasiswa dalam pendidikan tinggi, dengan hak-hak mereka yang dinyatakan dengan jelas dan prosedur wajib diperkenalkan untuk menangani ketidakpuasan mahasiswa. 

Hak-hak dan prosedur ini harus lebih dari sekadar jawatankuasa pengaduan yang telah dibentuk oleh beberapa IPTA. Perubahan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang baru. 

Usulan saat ini untuk memberikan mahasiswa peranan partisipatif dalam pengelolaan kantin masih jauh dari peranan partisipatif yang akan memberikan mahasiswa peranan dan terlibat sama bagaimana universiti seharusnya dikelola.

Sistem pendidikan tinggi yang berpecah belah

Sistem pendidikan tinggi di negara ini berantakan. Perlu diketahui bahawa terdapat tidak kurang daripada tujuh set undang-undang dan peraturan berbeza yang mengawal lebih daripada 10 jenis institusi yang berbeza.

Kebijaksanaan politik telah membuat pendidikan tinggi menjadi pengalaman yang benar-benar terpecah belah. Sistem yang terpecah-pecah ini tidak memiliki prinsip penyatuan atau agensi kawal selia.

Institusi pengajian tinggi beroperasi secara silo, tidak menyedari tujuan umum dan prinsip-prinsip unggul pendidikan serta peranan yang dimainkan oleh pendidikan tinggi dalam kesepaduan sosial.

Sememangnya, komuniti pendidikan tinggi terpecah belah oleh sistem pengajian tinggi yang menggalakkan sikap bias dan diskriminasi mahasiswa dari pelbagai sektor pengajian tinggi.

Mereka tidak memiliki ruang bersama yang teratur untuk bertemu dan bergaul, baik selama atau setelah pengajian mereka. Sebaliknya, sistem ini telah menciptakan perpecahan bahkan di tempat kerja yang melahirkan bias dan prasangka. 

Sistem pendidikan tinggi yang berpecah belah seperti kita akan melawan dasar atau strategi pembangunan kerana halangan yang diwujudkan oleh agenda berbeza sistem yang dibahagikan. Sistem yang dibahagikan juga menghalang perkongsian sumber dan kerjasama akademik merentas institusi.

Cara Majlis Pendidikan Tinggi Nasional (National Council of Higher Education) diperlakukan selama ini adalah contoh nyata akibat ketidakpedulian pemerintah terhadap undang-undang yang disahkan oleh Parlimen. 

Majlis Pendidikan Tinggi Nasional ditubuhkan dibawah undang-undang sebagai badan pembuat keputusan atas seluruh pendidikan tinggi. Kuasa yang diberikan kepada Majlis ini menjadi saranan untuk menyatukan sektor yang terpecah belah. 

Majlis ini terdiri dari Menteri, yang menjawat sebagai pengerusi, dan anggota lain yang dilantik oleh Menteri. Oleh karena itu, tugas Menteri di bawah Akta untuk melantik anggota Majlis. Tidak membentuk Majlis berarti tidak mematuhi undang-undang. 

Namun, pada suatu waktu di tahun 2011, Majlis tidak lagi berfungsi. Tugas yang sepatutnya dikendalikan oleh Majlis telah dilaksanakan oleh pelbagai bahagian lain dalam Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Jabatan Pendidikan Tinggi. 

Pengabaian terhadap undang-undang tersebut merupakan alasan yang manasabah untuk memansuhkan AUKU dan menggantinya dengan undang-undang yang memperkukuhkan sektor pendidikan tinggi.

Salah satu cara untuk melangkah maju adalah dengan mengimplementasikan cadangan reformasi yang digagaskan oleh Dr. Maszlee Malik ketika beliau menjawat sebagai Menteri Pendidikan di bawah pemerintahan Pakatan Harapan (PH) sebelum ini. 

Institusi pengajian tinggi yang berbeza mesti digabungkan dalam satu perundangan berasaskan prinsip yang akan menjadi undang-undang penyatuan pendidikan tinggi.

Institusi yang ditubuhkan secara sejarah untuk memenuhi tujuan yang berbeza masih boleh dikekalkan tetapi ia mesti mematuhi prinsip umum menyeluruh yang penting untuk pendidikan tinggi.

Undang-undang sebegini akan membantu membangun kepercayaan ibu bapa, mahasiswa, majikan, dan komuniti pendidikan tinggi antarabangsa.Pembubaran AUKU bukanlah masalah politik. Ini adalah masalah pendidikan yang sangat penting yang akan mempengaruhi bangsa Malaysia untuk generasi yang akan datang. 

Menteri dan perlantikan Naib Canselor Universiti Awam

Pengumuman di Parlimen oleh Menteri Pendidikan Tinggi bahawa ia akan mempertahankan apa yang ia lihat sebagai ‘hak prerogatifnya’ untuk melantik Naib Canselor memberi gambaran bahawa kawalan pemerintah atas universiti akan terus dipertahankan. 

Selain itu, pernyataan ini juga muncul sebagai sebuah kemunduran dari SEBELAS RESOLUSI yang dibuatnya kurang dari sebulan yang lalu. Salah satu dari resolusi tersebut berjanji untuk MEMPERKUKUHKAN PIMPINAN DI UNIVERSITI.

Kami berpendapat bahwa ‘PREROGATIF’ sebagai pilihan frasa tidak menggambarkan kuasa berkanun perlantikan yang diberikan kepada Menteri di dalam AUKU 1971. 

Seperti semua kuasa perlantikan, kuasa tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang diberikan, dan dilaksanakan untuk tujuan pemberian kuasa tersebut.

Kami merasa terdorong untuk menarik perhatian menteri terhadap seksyen 4A AUKU, yang menghendaki menteri untuk melantik Jawatankuasa untuk menasihatinya mengenai setiap perlantikan yang dibuat oleh Akta. 

Kami berpandangan bahawa perlantikan Naib Canselor juga harus sesuai dengan dan memperkukuhkan taraf otonomi universiti. 

Meskipun otonomi universiti mungkin bukan merupakan ciri yang didukung oleh birokrasi, namun mahu tidak mahu, hal ini merupakan ciri yang diakui secara tegas oleh mahkamah Malaysia. 

Oleh kerana itu, kuasa perlantikan menteri tidak dapat digunakan untuk melantik seseorang sebagai wakil menteri. 

Sebaliknya, kuasa tersebut harus digunakan untuk melantik seseorang yang memiliki pengalaman dan kepimpinan yang telah terbukti untuk mengetuai universiti sebagai sebuah institusi berotonomi.

Apa yang diperlukan sekarang adalah pengukuhan peranan penasihat Jawatankuasa tersebut, untuk memastikan bahwa calon terbaik dipilih untuk menerajui universiti awam kita pada saat yang genting ini.

Jawatankuasa tersebut harus terdiri dari para ahli pelbagai bidang pendidikan tinggi, dengan beragam perspektif dan pengalaman. 

Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang cabaran yang dihadapi pendidikan tinggi saat ini, termasuk kesan dari teknologi yang baru muncul seperti AI, gangguan pandemik COVID-19 dan keperluan akan ekuiti dan akses yang lebih besar. 

Peristiwa-peristiwa ini telah mendedahkan kelemahan dalam sistem pendidikan tinggi kita. Hal ini menunjukkan perlunya semakan yang segera terhadap proses pendidikan tinggi dan kesannya terhadap kedudukan mahasiswa dalam pendidikan tinggi. 

Tidak diragukan lagi, adalah penting bagi menteri untuk mengambil pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlantikan Naib Canselor, yang didasarkan pada keperluan dan aspirasi mahasiswa, pensyarah, dan staf, serta masyarakat luas.

Perlantikan Naib Canselor merupakan tanggung jawab kritikal, dan sangat penting bagi Jawatankuasa penasihat di bawah Seksyen 4A diberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara berkesan. 

Hal ini akan membantu memastikan bahawa perlantikan dilakukan secara telus dan berdasarkan prestasi, konsisten dengan prinsip-prinsip otonomi yang ditetapkan oleh AUKU.

Oleh kerana itu, kami menekankan kembali bahawa Menteri harus menerimapakai pendekatan yang lebih kolaboratif dalam perlantikan Naib Canselor, yang didasarkan pada keperluan dan aspirasi mahasiswa, pensyarah, dan staf, serta masyarakat luas. 

Selain perlantikan Naib Canselor, sangat penting bagi kita untuk mengkaji semula kedudukan pendidikan tinggi di negara ini dan berusaha mewujudkan sistem yang lebih adil dan inklusif. 

Kajian semula ini harus mengambilkira kesan dari teknologi baru yang sedang berkembang, seperti AI, ke atas pendidikan tinggi, dan juga harus berupaya untuk mengatasi masalah akses, kualiti, dan relevansi yang telah diketengahkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Oleh kerana itu, kami percaya bahawa kajian semula yang komprehensif terhadap proses pendidikan tinggi dan kesannya terhadap mahasiswa sangat diperlukan, dan kami menggesa menteri untuk memudahkan usaha ini. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang benar-benar memenuhi keperluan semua mahasiswa, dan sesuatu yang membantu membina masa depan yang lebih cerah dan sejahtera untuk negara kita.

Pembubaran AUKU tidak akan meniadakan Universiti Awam

Menteri Pendidikan Tinggi, Mohamed Khaled Nordin, mengemukakan dua alasan lagi di Parlimen mengapa Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU) tidak dapat dibubar.

Pembubaran AUKU, katanya, akan membatalkan penubuhan dan pentadbiran dua puluh universiti awam. Ia kemudian menambahkan bahawa AUKU adalah sumber otoriti yang mengikat akuntabiliti pendidikan tinggi kepada pemerintah dan masyarakat.

Kami prihatin bahwa Menteri mungkin telah salah dalam memberikan pandangan mengenai kedua hal tersebut. 

Istilah “universiti awam” atau Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tidak didefinisikan oleh undang-undang. Namun, jika dibaca bersama dengan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555), universiti awam adalah universiti yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah. 

Secara keseluruhan, ada dua puluh universiti seperti itu, yang merupakan jumlah yang diberikan oleh Menteri dalam pernyataannya.

Sembilan belas dari dua puluh universiti awam tersebut didirikan di bawah AUKU. 

Universiti Institut Teknologi Mara atau UiTM, yang merupakan salah satu dari dua puluh yang terdaftar sebagai universiti awam, tidak ditubuhkan di bawah AUKU tetapi dengan undang-undang khusus, Undang-Undang Universiti Teknologi Mara 1976. Perlu dicatat bahwa ketentuan AUKU tidak berlaku untuk UiTM. 

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), meskipun didirikan di bawah AUKU, didirikan di bawah ketentuan khusus bawah AUKU yang tidak menggabungkan universiti. 

Ketentuan AUKU tidak berlaku untuk UIAM, yang meskipun bersifat publik dalam hal pendirian dan pendanaan, berfungsi di bawah naungan syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat dan tidak terikat oleh ketentuan AUKU.

Namun, terdapat lapan belas IPTA lainnya yang didirikan di bawah AUKU ditubuhkan sebagai badan berkanun pada saat penubuhan. 

Ini bererti bahwa mereka (18 IPTA) diberikan semua atribut badan hukum termasuk penerusan berkekalan. Mereka adalah entiti bebas, dikelola oleh perlembagaan mereka sendiri, dengan kuasa membuat peraturan, dan memiliki otonomi. 

Jadi, untuk menjawab hujah pertama dari Menteri, pembubaran AUKU tidak akan meniadakan universiti awam manapun, tanpa mengira bagaimana atau dengan statut apa mereka ditubuhkan, kerana mereka semua adalah badan berkanun. 

Sesebuah universiti yang didirikan di bawah AUKU hanya dapat dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang membatalkan Perintah Penubuhan yang mendirikan universiti tersebut.

Dalam kes UIAM, meskipun didirikan di bawah ketentuan khusus AUKU, universiti ini beroperasi di luar ruang lingkup AUKU. 

Penutupan UIAM, jika memang diinginkan, harus ditentukan oleh ketentuan Akta Syarikat 2016. Pembubaran AUKU tidak akan memberi kesan kepada UIAM.

Demikian pula, pembubaran AUKU tidak akan mempengaruhi UiTM, yang merupakan ciptaan Akta Parlimen. Setiap perubahan status UiTM hanya dapat dicapai melalui pindaan Akta yang menubuhkan Universiti.

Hubungan antara pemerintah dan universitas awam

Menteri berpandangan bahwa AUKU merupakan sumber otoriti yang mengikat akuntabiliti universiti kepada pemerintah dan masyarakat. 

Tidak diragukan lagi, terdapat ketentuan dalam AUKU yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengarahkan Naib Canselor dan pegawai lainnya serta hak pengawasan atas kewangan universiti awam.

Namun hal ini tidak sampai membuat universiti bertanggung jawab kepada pemerintah atau masyarakat. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang diinginkan, namun bukan sebahagian dari AUKU.

Bagaimanapun, pembubaran AUKU hanya dapat dilakukan dengan mengesahkan sebuah Akta lain, supaya tidak akan ada kekosongan dari sudut undang-undang. 

Undang-undang baru yang disahkan untuk menggantikan AUKU dapat dirancang untuk mengambikira keprihatinan Menteri. Namun, yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa undang-undang yang baru juga akan mempertimbangkan keprihatinan yang disampaikan oleh kami dan yang lainnya, iaitu undang-undang yang akan memperbaiki semua kekurangan AUKU saat ini. 

About the author:

Wan Abdul Manan Wan Muda was the founding Chairperson of GERAK and formerly the President of Persatuan Kakitangan Akademik dan Pentadbiran USM (PKAPUSM). He is currently the Chairperson of Hak Dapat Makanan Malaysia – HADAM (Right to Food Malaysia) and an Executive Committee of the World Public Health Nutrition Association (WPHNA).

He is presently a Professor of Nutrition & Public Health at the Graduate School of Public Health, Alma Ata University, Yogyakarta, Indonesia. He was Professor of Nutrition & Public Health in Universiti Sains Malaysia where he served for 34 years until his retirement in January 2017. He then became a Visiting Professor at Kyoto University, Japan and later a Visiting Senior Fellow, Khazanah Research Institute (KRI), Kuala Lumpur. His areas of interest are food security, social determinants of health and nutrition, and issues in higher education.